ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 พบ 63 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Pediatric Practice: Simple & applicable/ บรรณาธิการ, กัญญา ศุภปิติพร...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ, กัญญา ศุภปิติพร...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 618.92 พ261 2560
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Symptomalogy & Laboratory Interpretation in Hematology/ บรรณาธิการ ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 616.15 ส198 2561
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การดูแลแผลหลักฐานเชิงประจักษ์และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ: Wound care for nursing : evidence base to practice / จุฬาพร ประสังสิต, กาญจนา รุ่งแสงจันทร์, ยุวรัตน์ ม่วงเงิน, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง จุฬาพร ประสังสิต, กาญจนา รุ่งแสงจันทร์, ยุวรัตน์ ม่วงเงิน, บรรณาธิการ
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 617.14 ก262 2559
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/ วันดี โตสุขศรี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง วันดี โตสุขศรี, บรรณาธิการ
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 610.736 ก275 ล.1 2561
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2/ วันดี โตสุขศรี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง วันดี โตสุขศรี, บรรณาธิการ
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 610.736 ก275 ล.2 2559
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ: Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 616.123 ท198 2560
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำรา หู คอ จมูก: สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ บรรณาธิการ: ธีรพร รัตนาเอนกชัย, สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง
ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ: ธีรพร รัตนาเอนกชัย, สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 617.51 ต41 2557
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำรากายวิภาคศาสตร์ทั่วไป: General anatomy/ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์.,บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่ง ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์.บรรณาธิการ
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 611 ต41 2555
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำราการกู้ชีพทารกแรกเกิด: Textbook of neonatal resuscitation/ แปลและเรียบเรีบงโดย อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, พฤหัส พงษ์มี.
ชื่อผู้แต่ง แปลและเรียบเรีบงโดย อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, พฤหัส พงษ์มี
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 618.9201 ต41 2559
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตำราออร์โธปิดิกส์ฉบับประเป๋า: สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ บรรณาธิการ กิตติ จิระรัตน์โพธิ์ชัย ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่ง บรรณาธิการ กิตติ จิระรัตน์โพธิ์ชัย ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ 617.47 ต41 2557
วันที่สร้าง 20 ก.ค. 2562
ทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?