ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 42 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440 - 2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่ง ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 350.0593 ธ11ร 2548
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์/ สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์.
ชื่อผู้แต่ง สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658.401 ส331ก
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวยูนนาน/ ไพลิน เชิญเพชร.
ชื่อผู้แต่ง ไพลิน เชิญเพชร.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 915.13504 พ288ก
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานอุตสาหกรรม: โครงการผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี/ 2551
ชื่อผู้แต่ง วิชิต ดาราบถ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 658 ว196ก
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ: Comparative local government/ พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์.
ชื่อผู้แต่ง พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 352 พ117ก
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด: กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน/ แนบบุญ หุนเจริญ
ชื่อผู้แต่ง แนบบุญ หุนเจริญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 621.31 น96ก
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือตารางสายไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556/ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
ชื่อผู้แต่ง ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 621.21933 ป41ต 2558
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว/ บุญส่ง คงแสนคำ.
ชื่อผู้แต่ง บุญส่ง คงแสนคำ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 155.25 บ62จ
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว: Tourist behavior/ รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่ง รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ 338.4791 ร19พ
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกยางพารา: กรณีศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ/ น้ำผึ้ง ท่าคล่อง
ชื่อผู้แต่ง น้ำผึ้ง ท่าคลอง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เลขหมู่ วจ 633.8952 น62ร
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?